Beleidsplan

Het te voeren beleid van Stichting Avaniem concentreert zich op het statutaire doel van de stichting. Het doel van de stichting (artikel 2 van de statuten) luidt als volgt:

Lid 1

De stichting heeft ten doel het inzamelen van gelden en middelen teneinde de te Amsterdam gevestigde vereniging Haboniem Dror Beholland […] te kunnen ondersteunen bij de activiteiten van de vereniging welke dienstbaar zijn aan het doel van de vereniging doch welke -in principe- niet zijn de reguliere exploitatie van de vereniging, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lid 2

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het actief werven van fondsen en middelen
  2. Het financieel en/of anderszins steunen van bijzondere activiteiten van de vereniging
  3. Het mogelijk maken van bijzondere aankopen en investeringen door de vereniging
  4. Het mogelijk maken van investeringen in het moadon ter versterking van het moadon als centrum der vereniging;
  5. Het steunen van projecten en inspanningen die de continuïteit van de vereniging bevorderen, waaronder ook begrepen het werven en binden van leden en oudleden.

De stichting verwerft haar gelden uit fondsen, (periodiek) donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten. Deze gelden worden beheerd door de penningmeester.

Avaniem werkt als een onafhankelijke subsidiegever. Het bestuur van Haboniem heeft de mogelijkheid een subsidieverzoek in te dienen bij de stichting. Dit verzoek wordt getest aan de eerder genoemde statutaire doelstelling van Avaniem. Eventuele toekenning gebeurt in overeenstemming met de op dat moment beschikbare gelden.

Zoals statutair vastgelegd zijn de bestuursleden onbezoldigd.